REGULAMIN
BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNICY

 

Rozdział 1.

Warunki korzystania ze strzelnicy

I. Prowadzący strzelanie:

 

 1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
 2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu,
 3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

  a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
  b) rodzaj i kaliber broni, z której przeprowadzono strzelanie,
  c) określenie właściciela broni,
  d) godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
  e) numer pozwolenia na broń,
  f) nazwę organu który wydał zezwolenie na broń (wymóg dotyczy osoby posiadającej pozwolenie na broń),
  g) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

  II Na strzelnicy zabrania się:

  1. osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
  2. używanie broni innych korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
  3. spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

   

  III. Na strzelnicy, w miejscy widocznym, umieszcza się:

  1. regulamin strzelnicy,
  2. aktualny adres strzelnicy,
  3. plan strzelnicy z oznaczeniem,

   a) stanowisk strzeleckich,
   b) punktu sanitarnego,
   c) dróg ewakuacyjnych,
   d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,

  4. wykaz sygnałów alarmowych,
  5. informacje o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

   

  IV. Za szkody powstałe podczas strzelenia oraz spowodowania wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

  Rozdział 2

  Sposób obchodzenia się z bronią

  1. Broń palną na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni.
  2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelenia lub trening strzelecki.
  3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
  4. Strzelanie odbywa się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
  5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
  6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz zabezpiecza.
  7. Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do innych przedmiotów niż tarcze oraz celowania lub strzelania do ludzi, zwierząt i ptactwa.

   

  Rozdział 3

  Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

  1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
  2. Zabrania się wchodzenia przed stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
  3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
  4. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie.
  5. Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być utrzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
  6. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się z strzlenicy.